Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Nam  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

QUÝ 3 NĂM 2023 UBND XÃ ĐÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 10:31:11 14/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

 1. Công tác chỉ đạo điều hành:

           Thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát TTHC theo Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. UBND xã  Đông Nam báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

             2. Về thực hiện niêm yết, công khai TTHC:

UBND xã Đông Nam thường xuyên cập nhật đầy đủ các Quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ TTHC để thực hiện niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, xã  Đông Nam đã tiến hành công khai 247/247 TTHC (đạt tỷ lệ 100%) tại địa chỉ: http://dongnam.dongson.gov.vn và trên Bảng treo tường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC:

  Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của chính phủ về việc tiếp nhận, chuyển và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận PAKN (02373.755.756) trên Trang thông tin điện tử của xã và tại Bộ phận Một cửa của UBND xã.

Trong năm Quý III năm 2023 trên địa bàn xã Đông Nam không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

          4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

          - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 247 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ : 247 (trực tuyến : 225; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 22); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ,

          - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 247 hồ sơ, trong đó: giải quyết trước hạn: 243 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,07 %, giải quyết đúng hạn: 04 hồ sơ, đạt tỷ lệ 1,93%.

- Số hồ sơ quá hạn giải quyết : 0 hồ sơ.

- 100 % hồ sơ TTHC của xã được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

          5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ - CP).

          a) Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện

UBND xã thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó triển khai khắc phục những việc còn tồn đọng, hạn chế.

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông

   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đầy đủ, với diện tích 140m2 bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết hợp lý cho công dân và tổ chức đến giải quyết công việc; bố trí tủ, giá đựng tài liệu, 05 máy tính, 05 máy in, 03 scan ,01 máy photocopy, 04 mắt camera, 04 quạt mát, hệ thống các bảng biểu và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, 100% cán bộ, công chức làm công tác tham mưu được trang bị máy tính, 01 máy in và được kết nối mạng LAN, WAN, internet một cách đồng bộ và được cấp chứng thư số để thực hiện ký số văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Hàng năm, hệ thống máy tính của UBND xã được bảo trì, cài đặt phần mềm diệt vius có bản quyền trong toàn hệ thống mạng.

c) Việc bố trí, phân công cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.UBND xã đã ban hành:

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2021 về việc kiên toàn bộ phân tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một của liên thông xã Đông Nam;

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/1/2021 về việc phân công nhiệm vụ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã Đông Nam;

Bộ phận Một cửa do 01 phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và phụ trách, bố trí 05 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã hoặc các thủ tục liên thông giải quyết. Cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận Một cửa có trình độ đại học, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

d. Đánh giá việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Quý III năm 2023, UBND xã đã thực hiện đánh giá trên Hệ thống một cửa điện tử, kết quả như sau:

Tổng số phiếu đánh giá trong Quý III năm 2023 là: 163 phiếu, đạt 18/18 điểm. Xếp loại xuất sắc. Kết quả cụ thể như sau:

Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho
phép theo quy định của pháp luật: 2/2 điểm.

Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định: 2/2 điểm.

Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ
thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm.

Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ
sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm.

Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ
phận Một cửa (mô hình “4 tại chỗ”): 2 điểm.

Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính với: 2/2 điểm.

Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ
sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: 2/2 điểm.

Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ
chức, cá nhân: 2 điểm.

Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ
quan có thẩm quyền: 2 điểm.

Tổng điểm đánh giá của các chỉ số là 18/18 điểm, xếp loại: xuất sắc

 Đánh giá chung về mức độ hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành chính như sau: Hài lòng đạt 1,8%, rất hài lòng đạt tỷ lệ 98,2%

          6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

a) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử

Quý III năm 2023: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong trên trên Hệ thống Một cửa điện tử là: 247/247 hồ sơ , đạt tỷ lệ 100%.

100 % hồ sơ TTHC của xã được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

b) Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Quý III năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: 100/100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 125/125 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

c) Tình hình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

 Trong Quý III năm 2023, UBND xã Đông Nam thực hiện 94 hồ sơ chứng thực bản sao điện từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

          7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, thông qua các cuộc họp UBND và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đã lồng ghép tuyên truyền nhiều nội dung liên quan đến công tác CCHC cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, nhằm góp phần làm cho mọi người dân hiểu và tham gia thực hiện.

- Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên hệ thống loa truyền thanh của xã; việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính.

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết công khai bằng văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết  đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

          9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về việc Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023, UBND xã đã chấp hành nghiêm nội dung kiểm tra, bố trí cán bộ đầu mối phụ trách và thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, UBND xã đã báo cáo tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, rút ra kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC.

          II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

          Thuận lợi :

          -  Công tác cải cách hành chính nhận được sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền. Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” dần được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

          - Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của Pháp luật.Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được quan tâm đầu tư mới khu một cửa; đội ngũ công chức chuyên môn đang còn trẻ nên việc tiếp cận  trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành và điện tử một cửa đang được đẩy nhanh hoàn thiện.

          Khó khăn :

          - Kinh phí hỗ trợ thêm cho người làm công tác tại các bộ phận “ Một cửa” một cửa liên thông chưa có, cán bộ làm đều phải kiêm nhiệm cho nên khối lượng công việc rất nhiều.

          - Vẫn còn tình trạng một số công dân khi đến giao dịch còn to tiếng, mặc dù cán bộ tiếp dân đã giải thích cụ thể, rõ ràng và có hướng dẫn hoàn thiện.

          - Công tác vận động, thuyết phục tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng kết quả chưa cao, vẫn còn tình trạng công dân không nhiệt tình tham gia viết phiếu, còn e ngại,... nên số lượng phiếu đánh giá chưa phản ánh hết được khối lượng cũng như chất lượng giải quyết công việc của CBCC bộ phận một cửa.

          - Thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số Quốc gia, lượng công việc tăng hơn nhiều, để đáp ứng nhiệm vụ và các tiêu chí đề ra vơi điều kiện cơ sở vật chât và nhân lực hiện tại là hết sức khó khăn cho địa phương nói chung và cán bộ thực hiện nói riêng.

                   Biện pháp khắc phục :

          - Cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định, đối với TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân.

          - Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính; TTHC phải kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của chính quyền, cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử; dịch vụ công trực tuyến vào tổ chức thực hiện một cách đồng bộ .

- Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất đối với cán bộ, công chức, trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC,  để cán bộ, công chức nghiêm túc thục hiện, tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức;

Người thực hiện: Nguyễn Thị Sen - công chức Văn phòng - Thống kê

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
324819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289